ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΜΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΜΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΜΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ- ΦΑΣΗ Α'

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΤΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2003

* ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποσότητα: